Acta 2. Sessió ordinària de la comissió d'elaboració i seguiment del Pla estratègic

 

 • Data i hora: 25 d'octubre de 2022 a les 11.30
 • Lloc: sala de reunions del Consell de Direcció. Son Lledó

Documentació

Assistents

 • Doctor Jaume Carot Giner, Rector
 • Doctor Víctor Homar Santaner, vicerector de Política Científica i Investigació
 • Doctor Marc Nadal Roberts, vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació
 • Senyor Josep Lluís Pons Hinojosa, director general amb competències universitàries
 • Doctora Francesca Garcias Gomila, representant del Consell Social
 • Doctora M. Dolores Tirado Bennàssar, representant dels centres de grau
 • Doctora Neus Piña Capó, representant dels centres de postgrau
 • Doctora M. Teresa Adame Obrador, representant dels directors de departament
 • Doctora Gemma Isabel Turnes Palomino, representant dels directors de departament
 • Doctora Eva Aguilar Mediavilla, representant dels instituts universitaris de recerca
 • Senyor  Guillem Coll Garcia, representant dels estudiants
 • Senyor Francisco J. Bastida López, director de l'Oficina de Planificació Estratègica, convidat
 • Senyora Isabel Masià Cuesta, convidada
 • Senyor Jeroni Reynés Vives, secretari per delegació de la Dra. Irene Nadal Gómez.

S'excusen d'assistir a la reunió la Sra. M. Consolación Hernández Guerra, el Dr. Antoni Bordoy Fernández, el Sr. Enrique Llompart Rigo, el Dr. Guillem Xavier Pons Buades i la Dra. Irene Nadal Gómez.

Desenvolupament de la sessió

Punts tractats a la reunió

De forma prèvia, el Rector agraeix la feina feta als membres de la comissió. A continuació, fa ressaltar la importància de l'elaboració d'un pla estratègic.

Punt 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior

S'aprova per assentiment l'acta de la reunió constitutiva, del dia 13 de setembre de 2022.

Punt 2. Aprovació de la proposta de missió, visió i valors

S'aprova la redacció dels apartats:
 • Missió de la UIB:

La missió de la Universitat de les Illes Balears, com a institució pública, és el desenvolupament integral humà i el progrés econòmic i social sostenible mitjançant l'estudi, la docència, la recerca, la innovació, la transferència i la difusió del coneixement científic i la cultura, des de l'arrelament a les Illes Balears i l'obertura universal al món.

 • Visió de la UIB:

Una universitat d'excel·lència en la generació i transferència de coneixement científic i en la formació al llarg de la vida, per esdevenir un centre de referència per al desenvolupament humà sobre la base de la curiositat i el pensament lliure, innovador i crític.

Una universitat que, com a agent de transformació social, promogui el progrés basat en el coneixement científic i la innovació, sostenible socialment, ambientalment i econòmicament.

Una universitat generadora i captadora del talent, que fomenti l'esperit emprenedor i sigui referent de bon govern, transparència, eficiència en la gestió dels recursos, responsabilitat social, igualtat, diversitat, flexibilitat, inclusivitat i participació.

Una universitat responsable i compromesa amb les persones que la integren, la societat de les Illes Balears i la resta del món, amb projecció i reconeixement internacional però arrelada en el territori i la cultura propis.

Una universitat propera i atenta a les necessitats i demandes socials, que hi respongui de manera innovadora i àgil, contribuint a l'ocupabilitat i al desenvolupament econòmic i social.

 • Valors de la UIB:

Valors fonamentals 

   • Drets humans: respecte, tolerància, igualtat, dignitat, accessibilitat, justícia, salut​, pau, inclusió i llibertat d'expressió.
   • Compromís acadèmic: coneixement científic, llibertat acadèmica, pensament crític, innovació, independència i internacionalització.
   • Bon govern: integritat, transparència, mèrit i capacitat, vocació de servei públic, adaptabilitat, flexibilitat​, democràcia i participació.

Valors propis 

   • Excel·lènciaaconseguir la màxima qualitat en els àmbits de docència, recerca, transferència, cultura i gestió. Es manifesta en forma de rigor, exigència i millora contínua.
   • Compromís social: fomentar el desenvolupament personal i professional de la comunitat universitària com a oportunitat de progrés social i econòmic. Es manifesta promovent la ciutadania activa, crítica i participativa, els estils de vida saludables, la cooperació i la solidaritat, i els vincles amb la societat.
   • Pluralitat com a : entendre la diversitat com un valor enriquidor en qualsevol àmbit universitari. Es manifesta en forma d'inclusió, oportunitat, acceptació i convivència.​
   • Sostenibilitat: cobrir necessitats ambientals, econòmiques i socials actuals sense comprometre les futures. Es manifesta comeficiència, conservació, durabilitat i equitat.
   • Arrelament en el territori: reconèixer i prear el patrimoni natural, històric i cultural propi de la nostra comunitat com a base de la projecció internacional de la UIB. Es manifesta assumint els reptes i oportunitats de la nostra insularitat mediterrània, preservant i promovent la llengua i la cultura de les Illes Balears en el context global.

Punt 3. Informació sobre els nomenaments dels membres dels equips de treball

El vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació informa de la composició dels quatre equips de treball que faran feina en els diferents eixos del Pla estatègic:
 
   Docència
  RecercaTransferència i CulturaGestió
  1Dra. Yolanda González Cid, vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau, coordinadora de l'equipDr. Víctor Homar Santaner, vicerector de Política Científica i Investigació, coordinador de l'equipDra. Lorenza Carrasco Martorell, vicerectora d'Innovació i Transformació Digital, coordinadora de l'equipDr. Adrià Muntaner Mas, vicerector de Campus i Universitat Saludable, coordinador de l'equip
  2Dr. Maurici Mus Amézquita, vicerector de Gestió i Política Acadèmica de Postgrau i Formació PermanentDr. Maurici Mus Amézquita, vicerector de Gestió i Política Acadèmica de Postgrau i Formació PermanentDra. M. Magdalena Brotons Capó, vicerectora de Projecció Cultural i Universitat ObertaDr. Carles Mulet Forteza, vicerector d'Economia i Infraestructures
  3Dra. Carmen Touza Garma, vicerectora d'EstudiantsDr. Antoni Bordoy Fernández, vicerector de Personal Docent i InvestigadorSr. Luis Vegas Alonso, director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes BalearsDra. Irene Nadal Gómez, Secretària General
  4Dr. Antoni Bordoy Fernández, vicerector de Personal Docent i Investigador
  Dr. Emilio Hernández García, director de l'lnstitut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)
  Sra. Bàrbara Obrador Rosselló, directora del Servei d'Activitats CulturalsSra. Consolación Hernández Guerra, Gerenta
  5Dr. Miquel F. Oliver Trobat, degà de la Facultat d'EducacióDr. Fèlix Grases Freixedas, director de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS)Sr. Antoni Morro Prats, director de l'Oficina de Transferència de Resultats d'InvestigacióSra. Irene Vich Picornell, cap del Servei de Recursos Humans
  6Dra. Cristina Moreno Mulet, degana de la Facultat d'Infermeria i FisioteràpiaDr. Jordi Llabrés Bordoy, en representació dels grups d'investigacióSr. Enric Culat Pascual, cap de la Unitat de Divulgació i Cultura CientíficaSra. Patricia Molina Gil, tècnica de l'Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
  7Dra. María Antonia Jiménez Cortés, vicedegana de la Facultat de CiènciesDra. Montserrat Rodríguez Delgado, directora de l'Oficina de Suport a la RecercaDra. Marta Monjo Cabrer, en representació dels grups d'investigacióDra. Elena Sureda Demeulemeester, directora del Servei de Prevenció
  8Dr. Josep A. Pérez Castelló, director de la Unitat de Gestió dels Estudis de GrauDr. Carles Bona Garcia, director del Departament de FísicaDr. José Mariano Escalona Lorenzo, director de l'Institut d'Investigacions Agroalimentàries i d'Economia de l'AiguaDr. Antoni Arbona Nadal, en representació del Consell de Gerència
  9Dr. Àngel Bujosa Bestard, director de la Unitat de Gestió dels Estudis de PostgrauDr. Miquel Àngel Capellà, director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les ArtsDr. Andreu Palou Oliver, director del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i BiotecnologiaSr. Benito Mas Gracia, cap del Servei Tècnic i d'Infraestructures
  10Dra. Dolors Forteza, directora de l'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials
  Dra. Ana María Rodríguez Guerrero, directora de l'Escola de Doctorat
  Dr. Damià Gomis Bosch, director del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi ClimàticDr. Bartomeu Serra Cifre, SmartUIB
  11Dra. Margalida Payeras Llodrà, directora del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)Dra. Marta Marcos Moreno, Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi ClimàticDr. Jesús Revelles Esquirol, vicedegà de la Facultat de Filosofia i LletresDr. Pau de Vílchez Moragues, subdirector del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic
  12Dra. Berta Paz Lourido, responsable del programa ApSUIBSr. Juan Espina de la Portilla, director del Servei de Documentació i ArxiuSra. Marta Macias Borràs, directora del Servei de BibliotecaSra. Núria Brunet Monserrat, vicerectorat de Campus i Universitat Saludable
  13Sra. Maria Egea, representant dels estudiantsSr. Guillem Coll, representant dels estudiantsSra. Maria Egea, representant dels estudiants
  Sra. Maria Egea, representant dels estudiants
  14Sr. Josep Maria Gilabert Flor, Servei d'Aplicacions i Serveis TICSr. Xavier Pons Pons, director del Servei d'Infraestructures TICSr. Miquel Àngel Garcies Salom, Servei d'Aplicacions i Serveis TICSr. Jaume Prohens Vadell, director del Servei d'Aplicacions i Serveis TIC
  15Sra. Maria Jesús Mairata Creus, directora del Servei d'Estadística i Qualitat UniversitàriaSra. Maria Jesús Mairata Creus, directora del Servei d'Estadística i Qualitat UniversitàriaSra. Maria Jesús Mairata Creus, directora del Servei d'Estadística i Qualitat UniversitàriaSra. Maria Jesús Mairata Creus, directora del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària
  16Sra. Isabel Masiá Cuesta, cap d'àrea de TransparènciaSra. Isabel Masiá Cuesta, cap d'àrea de TransparènciaSra. Isabel Masiá Cuesta, cap d'àrea de TransparènciaSra. Isabel Masiá Cuesta, cap d'àrea de Transparència
  17Sra. Ruth Escribano Dengra, directora de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i SolidaritatSr. Álex González Martínez, tècnic de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i SolidaritatSr. Álex González Martínez, tècnic de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i SolidaritatSra. Ruth Escribano Dengra, directora de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
  18Sr. Ricardo Sagrera Gazeley, director del Servei de Relacions InternacionalsSr. Ricardo Sagrera Gazeley, director del Servei de Relacions InternacionalsSr. Ricardo Sagrera Gazeley, director del Servei de Relacions InternacionalsSra. Bàrbara Ordinas Oliver, Servei de Relacions Internacionals
  19Sra. Yolanda Serrano Moreno, Servei de Comunicació
  Sr. Andreu Perelló Ferrando, Servei de Comunicació
  Sr. Andreu Perelló Ferrando, Servei de Comunicació
  Sra. Yolanda Serrano Moreno, Servei de Comunicació
  20Sra. Jennifer Arcas Palou, Servei d'Identitat i Cultura InstitucionalSra. Cristina López-Polín Hernanz, directora del Servei d'Identitat i Cultura InstitucionalSra. Jennifer Arcas Palou, Servei d'Identitat i Cultura InstitucionalSra. Cristina López-Polín Hernanz, directora del Servei d'Identitat i Cultura Institucional

   

Punt 4. Aprovació de les pautes metodològiques per als equips de treball

Les pautes metodològiques que s'aprova traslladar als equips són les següents:

 1. Encàrrec: els equips de treball han de confeccionar, dins la seva temàtica:
  1. Una proposta justificada d'objectius estratègics
  2. Una relació d'accions per assolir els objectius entre 2023 i 2027
   1. Les accions poden començar, com a molt prest, l'any acadèmic 2023-24 i han d'estar finalitzades, com a molt tard, l'any acadèmic 2027-28
  3. Una relació d'indicadors d'èxit
 2. Fonaments:
  1. A l'hora de confeccionar els objectius estratègics, cal tenir presents la missió, la visió i els valors proposats
  2. També cal tenir presents les aportacions de la comunitat universitària
  3. Els equips poden elevar consultes a la comissió d'elaboració mitjançant els coordinadors respectius
 3. Volum:
  1. Cada equip ha de definir entre 8 i 12 objectius estratègics
  2. Cada equip ha de definir almenys un objectiu estratègic per eix transversal
  3. Per assolir els objectius, s'han de definir un màxim de 24 accions
  4. Cada objectiu ha de tenir com a mínim una acció associada per assolir-lo
  5. Cada objectiu ha de tenir almenys un indicador d'èxit
 4. Reunions
  1. El treball s'ha de fer majoritàriament de forma autònoma, amb fòrums de debat telemàtics i minimitzant les reunions presencials.
  2. La feina estarà pautada principalment pels coordinadors de cada equip, amb l'ajuda de l'Oficina de Planificació Estratègica.
  3. Proposta de reunions:
   1. Constitució de l'equip de treball: explicació de l'encàrrec i la metodologia de feina; presentació de la redacció de la proposta de missió, visió i valors; explicació del funcionament del wiki i del seu ús per elaborar l'encàrrec i per encetar fòrums de discussió; presentar un exemple complet i donar un termini perquè els membres facin les seves aportacions al wiki.
   2. Reunió de deliberació: presentació del resum de totes les aportacions, ronda de participació amb defensa de les aportacions, identificació dels acords i de les discrepàncies, i termini per continuar la deliberació al fòrum.
   3. Reunió asíncrona per aprovar les propostes
  4. A partir d'aquesta reunió, els coordinadors presentaran les propostes a la comissió d'elaboració.
 5. Calendari
  1. La primera setmana de gener els coordinadors dels equips hauran d'informar la comissió sobre l'estat de la feina.
  2. Aproximadament al març s'hauria de presentar la feina a la comissió.

La doctora Francesca Garcias Gomila suggereix que els equips de treball presentin a la comissió de seguiment un informe intermedi abans de gener, per tal de fer un seguiment de les tasques que es vagin desenvolupant.

Punt 5. Aprovació de l'enquesta participativa de la comunitat universitària

El vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació presenta un formulari d’enquesta com a eina de participació de la comunitat universitària. S’obri un petit debat entre els membres de la comissió sobre el seu contingut. Finalment, s’acorda que l’enquesta es modifiqui en alguns aspectes, entre d’altres, la forma d’enunciar els col·lectius i la conveniència d’agrupar la descripció dels àmbits d’interès.

Els membres de la comissió fan diverses aportacions i propostes, les quals s’estudiaran en properes sessions.

Punt 6. Informació del funcionament de la bústia de suggeriments

El vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació informa dels aspectes següents:

 1. Es farà publicitat a tota la comunitat del procés d'elaboració del Pla estratègic
 2. Es llançarà l'enquesta de participació aprovada
 3. S'obrirà una bústia de suggeriments

Respecte a la bústia de suggeriments, s'informa que:

 1. Per aportar un suggeriment caldrà:
  1. Identificar-se (no s'admetran aportacions anònimes)
  2. Identificar-ne la temàtica: docència, investigació, transferència i cultura, gestió o transversal (pensat per a suggeriments transversals)
  3. Redactar un text o aportar un document
 2. Totes les aportacions arribaran a l'Oficina de Planificació Estratègica, que seguirá les pautes següents:
  1. Durà un registre de totes les aportacions al wiki
  2. Canalitzarà aquestes peticions, segons temàtiques, als diferents equips. En cas d'aportacions transversals, aniran a tots els equips.
  3. Contestarà a l'interessat que s'ha fet arribar la proposta a l'equip o als equips corresponents.

Punt 7. Informació sobre el document d'anàlisi de la situació actual

El vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació informa sobre els punts que pot incloure el document d’anàlisi de la situació actual:

 • Introducció
  • Una anàlisi de les arrels de la institució (història de la UIB).
  • Una anàlisi de l'entorn: àmbit social i econòmic.
 • Característiques
  • Identificar debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) de la UIB.
  • Enumerar les característiques diferenciadores que identifiquen la UIB.
 • Dades i xifres actuals
  • Indicadors clau per àmbits.
  • Posicionament en rànquings.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una reflexió sobre la necessitat de concretar els punts d’anàlisi per tal de fer eficient la feina dels equips de treball i no donar peu a informes massa genèrics o poc pertinents de cara a l’elaboració del Pla.

Punt 8. Torn obert de paraules

No hi ha cap qüestió plantejada.

I, sense més temes per tractar, es tanca la reunió a les 13.30 hores.