Comissió d'elaboració i seguiment del pla

La Comissió d'elaboració i seguiment del pla és un òrgan delegat del Consell de govern amb l'encàrrec d'elaborar un pla estratègic i de fer-ne el seguiment posterior.

Composició

 • El Rector, que la presidirà: doctor Jaume Carot Giner.
 • Quatre vicerectors:
  • Doctor Víctor Homar Santaner, vicerector de Política Científica i Investigació
  • Doctor Antoni Bordoy Fernández, vicerector de Personal Docent i Investigador
  • Doctora Lorenza Carrasco Martorell, vicerectora d'Innovació i Transformació Digital
  • Doctor Marc Nadal Roberts, vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació
 • La Gerenta: senyora M. Consolación Hernández Guerra.
 • El director general amb competències universitàries o la persona que delegui: senyor Josep Lluís Pons Hinojosa.
 • Un representant del Consell Social: doctora Francesca Garcias Gomila.
 • Un representant dels centres de grau: doctora M. Dolores Tirado Bennàssar.
 • Un representant dels centres de postgrau: doctora Neus Piña Capó.
 •  Dos representants dels directors de departament:
  • Doctora M. Teresa Adame Obrador
  • Doctora Gemma Isabel Turnes Palomino
 • Un representant dels instituts universitaris de recerca: doctora Eva Aguilar Mediavilla.
 • Un representant dels estudiants: senyor Guillem Coll Garcia.
 • Un representant del PAS: senyor Enrique Llompart Rigo.
 • Un representant del PDI: doctor Guillem Xavier Pons Buades.
 • La Secretària General, que actuarà com a secretària de la comissió amb el suport tècnic corresponent: doctora Irene Nadal Gómez.

Actes

 Les actes de les reunions de la comissió són:

 1. 13/09/2022: Sessió constitutiva de la comissió d'elaboració i seguiment del Pla estratègic
 2. 25/10/2022: Sessió ordinària de la comissió d'elaboració i seguiment del Pla estratègic
 3. 03/04/2023: Sessió ordinària de la comissió d'elaboració i seguiment del Pla estratègic
 4. 22/05/2023: Sessió ordinària de la comissió d'elaboració i seguiment del Pla estratègic
 5. 19/06/2023: Sessió ordinària de la comissió d'elaboració i seguiment del Pla estratègic
 6. 13/07/2023: Sessió ordinària de la comissió d'elaboració i seguiment del Pla estratègic

Documents

 Els documents aprovats per la Comissió d'elaboració i seguiment del Pla estratègic són: