Bon govern i recursos humans

El bon govern fa referència a la millor organització de recursos fent èmfasi en la seva eficiència. La transparència i la qualitat són característiques del bon govern.

Anàlogament, als altres eixos transversals, les característiques del bon govern es materialitzaran en accions concretes en la docència, en la recerca, en la transferència i en la gestió.

Unitats de referència:

A més, cal tenir present el portal de Transparència.