Metodologia

Un pla estratègic és un compromís públic d’actuacions dirigides a la consecució d’uns objectius preestablerts. Té un cicle de vida en tres fases: elaboració, execució i resultats.

Elaborar un pla estratègic consisteix a realitzar un diagnòstic de la situació actual (identificar la UIB que tenim), concebre el model d’universitat del futur (la UIB que volem) i definir el full de ruta que ens permeti arribar de la situació actual a la desitjada. Evidentment, hem de ser realistes: és fonamental conèixer els recursos i capacitats de la institució, així com les seves oportunitats i amenaces, a fi de poder establir unes metes assolibles i unes accions encaminades a aquesta consecució.-

 

 • Diagnòstic de la situació actual: es tracta d’identificar quina és la missió de la UIB i les característiques que defineixen la seva raó de ser. Es poden fer servir tècniques semblants a un DAFO (identificació de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) que ens permetin fer una anàlisi interna i de l’entorn. També és fonamental disposar d’indicadors i taxes que ajudin al diagnòstic actual amb una clara definició.
 • Concebre la UIB del futur: es tracta d’identificar la visió de la UIB, els seus valors, que han de ser els principis rectors de totes les accions i pels quals la UIB es vol identificar i descriure per a cada eix principal, com vol ser la UIB en el futur. Es tracta de dibuixar un horitzó realista i motivador per a la institució.
 • Full de ruta: es concreta amb una sèrie d’objectius realistes i mesurables que s’han d’assolir per apropar-nos a la UIB del futur. Perquè els objectius no quedin en una llista de bones intencions, és important concretar una sèrie d’accions acotades a realitzar durant els pròxims anys que permetin fer realitat els objectius plantejats. Per mesurar l'èxit, caldrà definir indicadors concrets. 

 

Contingut del pla estratègic

Missió

La missió de la UIB és una frase que resumeix de la manera més clara i concisa possible l’objectiu general i la seva raó de ser de la Universitat. Es vincula amb la realitat actual.

Visió

La visió de la UIB és la capacitat de projectar el futur de la institució. És el text inspirador de tot el pla estratègic, ja que comença a dibuixar la universitat que volem assolir i dona sentit a tot el pla. Aquesta declaració s’ha de complementar i alinear amb la visió del context: el sistema universitari espanyol, l'estratègia de la comunitat autònoma, els plans estratègics estatals i europeus. En aquest apartat també hi ha la visió dels diferents grups d’interès.

Valors

Els valors institucionals són els principis rectors de la UIB. Tots els objectius i accions s’han d’abordar respectant aquests principis fonamentals.

Eixos estratègics

El full de ruta del pla estratègic s’estructura en eixos, com a escala superior, que s'organitza en una matriu: en vertical estan situats els eixos clau i de suport i, en horitzontal els eixos transversals manifestant gràficament la característica de transversalitat d'aquests.

 

 • Eixos clau: Són els corresponents a les activitats pròpies de la Universitat. Es distingeixen 4 eixos clau:
  • Docència: fa referència a tot el que estigui relacionat amb els processos d’ensenyament i aprenentatge en els estudis oficials de grau, màster i doctorat, així com en els estudis propis.
  • Recerca: fa referència a les activitats relacionades amb la recerca de nous coneixements.
  • Transferència i cultura: fa referència en com reverteixen en la societat els nous coneixements fruit de la recerca.
 • Eix de suport: És un eix de suport als eixos clau i es denomina eix de gestió; inclou totes les accions de suport a les activitats pròpies de la institució; entre d’altres la gestió de les infraestructures i dels recursos humans.
 • Eixos transversals: Són eixos que tracten temes de caràcter transversal a la institució i que tenen una importància rellevant per a la Universitat:
  • Compromís social: que inclou tots els aspectes de sostenibilitat, cooperació, inclusió, ocupabilitat i, en general, qualsevol activitat de caràcter social, d’estudiants o de la comunitat universitària.
  • Projecció institucional: inclou activitats de posicionament de la institució, projecció exterior i internacionalització.
  • Digitalització: tots els objectius relatius a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
  • Bon govern: aquest eix inclou totes les activitats relacionades amb les bones pràctiques de govern, com ara la transparència, la qualitat, la comunicació i un bon model econòmic.

Objectius estratègics

En cada eix clau i de suport es definiran una sèrie d'objectius estratègics. Aquests no seran els únics objectius de la institució, però seran els més importants; d'alguna manera, aquells que es consideren prioritaris.

No hi ha un nombre preestablert d'objectius per eix. És més rellevant que aquests estiguin ben definits i siguin realistes. En particular, els objectius han d’estar ben redactats: clars i concisos; han de ser concrets, mesurables, realistes i acotats en el temps. Cada objectiu ha de tenir un responsable, que serà un membre del Consell de Direcció.

Cada objectiu s’emmarcarà en un eix clau o de suport (vertical), però a la vegada estarà vinculat a un eix transversal (horitzontal).

Indicadors

El Pla estratègic ha de presentar els indicadors d’èxit vinculats a cada objectiu. Aquests indicadors ens permetran fer un seguiment de l'èxit de l'execució del Pla. És important:

 • Una definició clara i precisa dels indicadors, amb la fórmula de càlcul, si escau.
 • El valor real de l’indicador abans d’encetar el Pla estratègic.
 • El valor mínim (o màxim, segons la naturalesa de l’indicador) esperat al final de l'execució del Pla estratègic.

Accions

Aquest apartat és la concreció de les accions que es duran a terme per assolir els objectius. La seva gestió esdevé una gestió de la cartera de projectes institucionals. De cada acció cal definir:

 • Codi, per poder-la identificar.
 • Descripció de l'acció.
 • Coordinador: unitat o servei que fa de motor d'acció, planificant i coordinant tots els implicats en l'acció.
 • Justificació de l'acció.
 • Detall de les actuacions a realitzar.
 • Fites esperades.