Acta 1. Sessió constitutiva de la comissió d'elaboració i seguiment del pla estratègic

 

 • Data i hora: 13 de setembre de 2022 a les 11.30
 • Lloc: sala de reunions del Consell de Direcció. Son Lledó

Documentació

Assistents

 • Doctor Marc Nadal Roberts, vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació, president per delegació del Rector
 • Senyora M. Consolación Hernández Guerra, Gerenta
 • Doctor Víctor Homar Santaner, vicerector de Política Científica i Investigació
 • Doctor Antoni Bordoy Fernández, vicerector de Personal Docent i Investigador
 • Senyor Josep Lluís Pons Hinojosa, director general de Política Universitària i Recerca
 • Doctora Francesca Garcias Gomila, membre del Consell Social
 • Doctora M. Dolores Tirado Bennàssar, degana de la Facultat de Turisme
 • Doctora Neus Piña Capó, directora del Centre d'Estudis de Postgrau
 • Doctora M. Teresa Adame Obrador, directora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
 • Doctora Gemma Isabel Turnes Palomino, directora del Departament de Química
 • Doctora Eva Aguilar Mediavilla, directora de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa
 • Senyor Enrique Llompart Rigo, president de la Junta del PAS
 • Doctor Guillem Xavier Pons Buades, president de la Junta del PDI
 • Doctora Irene Nadal Gómez, Secretària General, com a secretària de la comissió
 • Senyor Francisco J. Bastida López, director de l'Oficina de Planificació Estratègica, convidat
 • Senyora Isabel Masià Cuesta, cap d'àrea de Transparència, convidada
S'excusen d'assistir-hi el Rector i la doctora Lorenza Carrasco Martorell, vicerectora d'Innovació i Transformació Digital.

Desenvolupament de la sessió

Punt 1. Constitució de la comissió d'elaboració i seguiment del Pla estratègic 2023-2027

El doctor Marc Nadal Roberts dona la benvinguda als membres de la comissió d'elaboració i seguiment del Pla estratègic 2023-2027 i els recorda que, en virtut de la Resolució del Rector 14535/2022, els integrants d'aquesta comissió són els següents:
 • Doctor Jaume Carot Giner, Rector, que actuarà com a president de la comissió
 • Doctor Víctor Homar Santaner, vicerector de Política Científica i Investigació
 • Doctor Antoni Bordoy Fernández, vicerector de Personal Docent i Investigador
 • Doctora Lorenza Carrasco Martorell, vicerectora d'Innovació i Transformació Digital
 • Doctor Marc Nadal Roberts, vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació
 • Senyora M. Consolación Hernández Guerra, Gerenta
 • Senyor Josep Lluís Pons Hinojosa, director general amb competències universitàries
 • Doctora Francesca Garcias Gomila, representant del Consell Social
 • Doctora M. Dolores Tirado Bennàssar, representant dels centres de grau
 • Doctora Neus Piña Capó, representant dels centres de postgrau
 • Doctora M. Teresa Adame Obrador, representant dels directors de departament
 • Doctora Gemma Isabel Turnes Palomino, representant dels directors de departament
 • Doctora Eva Aguilar Mediavilla, representant dels instituts universitaris de recerca
 • Senyor Guillem Coll Garcia, representant dels estudiants
 • Senyor Enrique Llompart Rigo, representant del PAS
 • Doctor Guillem Xavier Pons Buades, representant del PDI
 • Doctora Irene Nadal Gómez, Secretària General, que actuarà com a secretària de la comissió
El doctor Marc Nadal Roberts informa els assistents que l'objectiu principal d'aquesta comissió és elaborar el Pla estratègic 2023-2027 perquè sigui aprovat pel Consell de Govern. Seguidament explica que les funcions d'aquesta comissió són les establertes a l'article 4 de l'Acord normatiu 14529/2022, de 15 de juny, pel qual es regula l'elaboració del Pla estratègic de la Universitat de le Illes Balears per al període 2023-2027:
 1. Redactar la proposta de missió, visió i valors de la Universitat.
 2. Fer una anàlisi de la situació actual.
 3. Elaborar una proposta d'objectius, indicadors d'èxit i accions.
 4. Fer el seguiment de la implantació del Pla.
 5. Fer el seguiment dels objectius del Pla estratègic en la fase d'execució.
Continua explicant que la comissió comptarà amb l'ajuda de l'Oficina de Planificació Estratègica, dels equips de treball temàtics i dels canals de participació de la comunitat universitària.

Punt 2. Transparència del procés d'elaboració i seguiment del Pla estratègic

El doctor Marc Nadal Roberts explica que tot el procés d'elaboració i seguiment del Pla estratègic ha de ser absolutament transparent. Per aquesta raó, la comissió acorda:
 1. Crear una pàgina web sobre el Pla estratègic (https://pla.uib.cat).
 2. Totes les actes amb els acords de la comissió d'elaboració i seguiment del Pla estratègic, així com les actes dels acords dels equips de treball que es puguin constituir seran públiques a la pàgina web.
 3. Tots els documents aprovats també es publicaran a la pàgina web.
 4. S'elaboraran uns procediments participatius de la comunitat universitària.
 5. Hi haurà una coordinació amb la Comissió de Transparència, per facilitar el flux d'informació.

Punt 3. Objectius i característiques d'un pla estratègic

El doctor Marc Nadal Roberts explica els objectius i característiques d'un pla estratègic. En particular explica:
 • Per què un pla estratègic?
  • No tenim un pla estratègic general des del període 2002-2006
  • El 60 per cent de les universitats públiques tenen un pla vigent i només el 30 per cent en tenen un de caducat (com és el nostre cas)
  • És un element fonamental de la transparència institucional
  • Els programes d'avaluació de la qualitat com Docentia i Audit requereixen un pla estratègic
  • Els nous plans d'estudis requereixen encaixar al pla estratègic
  • El Govern de les Illes Balears el demana per optar a un finançament variable
 • Per a què un pla estratègic?
  • Per sistematitzar reflexions clau, com ara cap a on volem anar?
  • Per prendre decisions informades
  • Per poder avaluar la mesura en què s'aconsegueixen els objectius
 • Plans estratègics d'altres universitats:
  • S'han analitzat 72 universitats: 48 de públiques i 24 de privades
  • Hi ha grans discrepàncies entre elles: algunes fan declaracions de bones intencions, altres plans són monotemàtics...
  • Tots els plans marquen línies estratègiques amb diferents denominacions: eixos, àmbits... N'hi ha entre tres i onze per pla, amb una mitjana de sis
  • N'hem recopilat característiques apropiades:
   • Concrets en objectius
   • Nombre reduït d'objectius
   • Objectius mesurables
   • Objectius alineats amb altres plans estratègics del context
   • Mecanismes de supervisió i seguiment
   • Flexibles i revisables
   • Elaboració participativa
   • Sistema de difusió i comunicació del pla
  • S'han realitzat entrevistes amb les universitats que millor encaixen amb aquestes característiques:
   • Universitat Politècnica de Cartagena
   • Universitat de Salamanca
   • Universitat Oberta de Catalunya
   • Universitat de la Corunya
 • Contingut del pla estratègic:
  • Missió, visió i valors
  • Anàlisi de la situació actual
  • Objectius estratègics
  • Indicadors d'èxit
  • Proposta d'accions
 • Eixos: són àmbits d'organització del pla
  • Eixos clau:
   • Docència
   • Recerca
   • Transferència i cultura
  • Eix de suport:
   • Gestió
  • Eixos transversals:
   • Compromís social
   • Projecció institucional
   • Digitalització
   • Bon govern i recursos humans.

Punt 4. Metodologia i calendari de feina

El senyor Francisco J. Bastida López explica que la raó de ser de l'Oficina de Planificació Estratègica és donar tot el suport necessari per a l'elaboració del Pla estratègic. També explica que:
 • Perquè la comissió d'elaboració del Pla estratègic pugui realitzar les tasques encomanades disposarà de:
  • Tècniques de participació de la comunitat
  • Reunions de grups d'interès
  • Espai wiki per a treball col·laboratiu
  • S'ha creat un àlies de correu amb tots els membres per facilitar-ne la comunicació
  • Suport de l'Oficina de Planificació Estratègica
  • Ajuda en el treball de camp dels equips de treball
 • Els equips de treball disposaran de:
  • Pautes establertes per la comissió d'elaboració del Pla
  • El mateix espai wiki compartit amb la comissió
  • Fòrums telemàtics per debatre temes
  • Reunions per prendre acords
  • Coordinació amb la comissió
Finalment, el senyor Bastida exposa una proposta de les fites principals:
 • Setembre de 2022: constitució de la comissió d'elaboració del Pla
 • Octubre de 2022: nomenament dels equips de treball
 • Març de 2023: primer esborrany del Pla per debatre
 • Maig de 2023: exposició pública
 • Juliol de 2023: aprovació del Pla a càrrec del Consell de Govern
 • Setembre de 2023: implantació del Pla estratègic.

Punt 5. Plans estratègics de l'entorn

El senyor Francisco J. Bastida López explica que l'Oficina de Planificació Estratègica ha recopilat informació d'altres plans estratègics que poden ser d'interès o de referència per a l'elaboració del Pla estratègic de la UIB:

Punt 6. Situació actual

El senyor Francisco J. Bastida López explica que en l'àmbit del Pla estratègic cal elaborar una anàlisi de la situació actual de la UIB. En aquest sentit, ja hi ha molta informació disponible que pot resultar útil, com ara:
Respecte als apartats d'aquesta anàlisi de la situació actual per incloure en el pla estratègic, hi caben, entre d'altres:
 • Una anàlisi de les arrels de la institució (història de la UIB).
 • Una anàlisi de l'entorn: àmbit social i econòmic.
 • Identificar debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) de la UIB.
 • Enumerar les característiques diferenciadores que identifiquen la UIB.
 • Indicadors clau per àmbits.
 • Posicionament en rànquings.

Punt 7. Participació de la comunitat

El senyor Francisco J. Bastida López explica que l'Acord normatiu d'elaboració del Pla diu que aquest ha de ser participatiu. Per aquesta raó, l'Oficina de Planificació Estratègica ha elaborat un informe sobre les tècniques de participació en plans estratègics que pugui servir com a document de partida.
La doctora Irene Nadal Gómez proposa:
 • Que, si s'habilita una bústia de suggeriments, des de l'Oficina de Planificació Estratègica aquests es canalitzin als diferents equips de treball.
 • Que es facin servir, tant com sigui possible, els canals oficials de representació de cada col·lectiu, com ara la Comissió Acadèmica i el Consell d'Estudiants.
 • Que, atès que el col·lectiu més difícil de motivar i d'arribar-hi és el dels alumnes, es faci una jornada sobre el Pla estratègic amb diferents activitats: taules rodones, debats, xerrades...

Punt 8. Missió, visió i valors

El doctor Marc Nadal Roberts explica que és competència d'aquesta comissió redactar la informació sobre la missió, la visió i els valors de la UIB. L'Oficina de Planificació Estratègica ha elaborat un document recopilatori dels apartats de missió, visió i valors de les universitats espanyoles. A partir d'aquesta informació, fa la següent proposta de textos inicials a partir dels quals començar a debatre:
 • Missió:
  • Generar i transmetre coneixements per transformar (desenvolupar, millorar i estimular el creixement i el progrés) les persones que integren la comunitat universitària, la comunitat balear i la societat en general.
 • Visió:
  • De moment no es presenta cap proposta inicial.
 • Valors:
  • Valors propis
   • Aposta per l'excel·lència: significa afany d'aconseguir la màxima qualitat en els àmbits de docència, recerca, transferència, cultura i gestió. Es manifesta en forma de rigor, exigència i millora contínua.
   • Pluralitat com a bé: significa entendre la varietat com un valor enriquidor en qualsevol àmbit universitari. Es manifesta en forma d'inclusió, convivència i diversitat.
   • Compromís amb la sostenibilitat: significa cobrir necessitats ambientals, econòmiques i socials actuals sense comprometre les futures. Es manifesta com a eficiència, conservació, durabilitat i equitat.
   • Compromís social: significa fomentar el desenvolupament personal i professional de la comunitat universitària i el desenvolupament social i econòmic de les Illes Balears. Es manifesta promovent una ciutadania activa i participativa, estils de vida saludables, la cooperació i la solidaritat, i els vincles amb la nostra comunitat.
   • Arrelament en el territori: significa realçar el lloc geogràfic, històric i cultural únic de la nostra comunitat com a base de la projecció internacional de la UIB. Es manifesta reconeixent els reptes i oportunitats de la nostra insularitat mediterrània, preservant i promovent la tradició, la llengua i la cultura balears en el context global.
  • Valors fonamentals
   • Drets humans: respecte, tolerància, igualtat, dignitat, oportunitat, justícia, salut.
   • Compromís acadèmic: innovació, independència, internacionalització, coneixement, pensament crític, llibertat acadèmica.
   • Bon govern: integritat, transparència, honestedat, mèrit, capacitat, vocació de servei públic, adaptabilitat i flexibilitat.
Es crearan unes pàgines al wiki per redactar la missió, la visió i els valors de forma col·laborativa. Es demana a tota la comissió que hi faci les seves aportacions editant la pàgina o bé fent-hi comentaris per poder tenir-ne una redacció per aprovar en la propera reunió.

Punt 9. Properes passes

El doctor Marc Nadal Roberts proposa el calendari de reunions següent:

  • Aprovar la proposta de missió, visió i valors per presentar-la al Consell de Govern
  • Definir les pautes inicials per als equips de treball
  • Definir l'estratègia participativa de la comunitat
  • Informe de situació actual
  • Primeres impressions / dubtes dels equips de treball
  • Resultat de la consulta participativa de la comunitat
  • Informe de situació actual
  • Presentació i debat de propostes dels equips de treball
  • Aprovació de l'informe de situació actual
  • Aportacions a la proposta del Pla per part dels grups d'interès a partir dels representants
  • Aprovació de la primera proposta del Pla estratègic per a exposició pública
  • Redactar respostes a les al·legacions
  • Aprovar la proposta definitiva del Pla estratègic
  • Nota: Pel juliol es durà el document al Consell de Govern
El doctor Marc Nadal Roberts proposa les següents tasques autònomes per als membres de la comissió:
Cada membre ha de processar tota la documentació
 • Cada membre ha de fer les seves aportacions sobre missió, visió i valors, encara que sigui per dir que hi està conforme
 • Cada membre ha de pensar com hauria de ser el pla de participació amb comentaris a la pàgina del tema
 • Cada membre ha de pensar quins elements considera que ha de tenir l'informe de situació actual.

Punt 10. Torn obert de paraula

 • La senyora M. Consolación Hernández Guerra demana com es coordinarà aquesta comissió amb la Comissió de Transparència.
  • La doctora Irene Nadal Gómez explica que ja està prevista una reunió per habilitar aquesta coordinació.
 • La doctora Francesca Garcias Gomila demana si és convenient fer partícips els col·lectius que cadascú representa per elaborar la missió, la visió i els valors. En particular, si ella pot comentar la proposta amb el Consell Social com a representant seva, perquè opinin.
  • El doctor Marc Nadal Roberts respon que sí, és convenient fer-ne partícips tots els col·lectius que representen.
 • La doctora Gemma Isabel Turnes Palomino demana si es pot facilitar el document presentat.
  • El senyor Francisco J. Bastida López explica que, per facilitar la difusió de la informació, es publicarà tota la documentacó a la pàgina web del Pla estratègic
  • La Secretària General puntualitza que convé que s'indiqui que ens trobam en una primera fase d'implementació del Pla i que, més endavant, hi haurà els canals adequats en cada fase perquè els òrgans competents puguin participar-hi, per tant, la participació ara ha de ser per aportar idees constructives.
I, sense més temes per tractar, es tanca la reunió a les 12.30 hores.